Plan voor de toekomst

Beste inwoner,

We stellen graag dit ‘Plan voor de toekomst: visie en ambitie voor Rotselaar’ aan u voor. CD&V en N-VA Rotselaar geven met de thema’s en uitgangspunten van deze visienota de richting aan voor het nieuwe gemeentelijk beleidsplan.

Zoals ons streven naar een groene gemeente met ruimte om te wonen, te leven en te werken. Met in de dorpscentra een betaalbaar woningaanbod dat inspeelt op nieuwe woontrends. We willen er inzetten op het stimuleren van onze lokale economie waarbij we de dorpskernen verder leven inblazen met creatief ondernemerschap en door een nabije steun aan onze handelaars.

Ook de tweede fase van de ruimtelijke visie dient nu te worden ontwikkeld waarbij de groene, open ruimte in de buitengebieden wordt gevrijwaard voor de toekomst en onze volgende generaties. 

De komende jaren maken we verder werk van een veilig Rotselaar. We verhogen de inspanningen om tot duurzame mobiliteit te komen en stimuleren veilig fietsen in de gemeente door het aanscherpen van de handhaving van de verkeersregels. Maar ook voor het onveiligheidsgevoel zoeken we met een versterkte politie en via samenwerking met de buurtcomités naar het gepaste antwoord. 

633100665915808750.jpg

Om inspraak en betrokkenheid verder alle kansen te geven, stellen we een participatieambtenaar aan. Waar expertise en ervaring vanuit de gemeente zinvol kan worden aangewend, zullen we dat doen, zowel in grote als kleine projecten.

Rotselaar moet en zal een aantrekkelijke woongemeente blijven met een kwalitatief aanbod onderwijs, kinderopvang en recreatie. Waar actieve inwoners, verenigingen en buurtcomités door de gemeente worden gesteund en alle ruimte krijgen voor vernieuwende projecten.

Met een ambitieus sociaal beleid zetten we ook actief in op het versterken van de sociale samenhang.  Rotselaar is namelijk een plek waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. De versterkte samenwerking van het Sociaal Huis met de gemeente biedt extra kansen om hier verder werk van te maken. 

We richten ons daarbij resoluut op een inclusieve samenleving waarin niemand aan de kant moet blijven staan. Dit veronderstelt een actief opsporen van sociale uitsluiting, vereenzaming en armoede en de verdere uitbouw van een sterk sociaal opvangnetwerk.

Rotselaar Visienota.jpg

We schuiven met deze visienota dus reeds enkele belangrijke thema’s en tendensen naar voor die in het beleidsplan nog verder zullen worden verdiept. Bovendien zal deze nota reeds onze leidraad zijn tijdens het eerste werkjaar van de nieuwe beleidsperiode.

We wensen u veel leesplezier. En aarzel zeker niet om ons te contacteren met uw bemerkingen en suggesties.

 Annemie Meulemans, voorzitter CD&V Rotselaar
Gunther Dereze, voorzitter N-VA Rotselaar