Masterplan Rock Werchter

CD&V Rotselaar vraagt een bijsturing van het ontwerp van Masterplan Rock Werchter. Ze heeft daarom gisteren op de Gemeenteraad een uitgebreid amendement met hun bezwaren ingediend. Dit voorstel is gebaseerd op de suggesties van inwoners en verenigingen die hun adviezen de afgelopen weken aan de gemeente Rotselaar hebben kunnen overmaken.

CD&V vraagt dat het Gemeentebestuur van Rotselaar de Kernwerkgroep samenroept vooraleer de provinciale Depuatie het Masterplan zal goedkeuren. Op deze vergadering zullen de opmerkingen van inwoners en verenigingen worden besproken evenals de adviezen van de GeCoRo (adviesraad Ruimtelijke Ordening) en het officiële advies van de Gemeenteraad van Rotselaar.

Verenigingen staan centraal
CD&V reageert tevreden op dit ontwerp van Masterplan. Dit zorgt ervoor dat ‘het beste festival van Europa’ definitief in onze gemeente verankerd blijft. Tot vorig jaar was hier nog heel wat twijfel over en kregen we ontelbare vragen van inwoners en verenigingen om er alles aan te doen om het festival hier te houden.

Daarnaast blijven de lokale verenigingen in dit Masterplan een centrale functie behouden bij de uitbating van de drankstanden, parkings en campings. CD&V vraagt aan het Rotselaarse Gemeentebestuur om de belangen van de lokale verenigingen in de toekomst op dezelfde sterke manier te blijven behartigen in de Kernwerkgroep. De lokale verenigingen, die door de jaren heen heel wat ervaring hebben opgebouwd, moeten als bevoorrechte partner blijvend worden betrokken bij de toekomst van het festival. Zo wil de gemeente Rotselaar de lokale verenigingen stimuleren om samen te werken in het oprichten van clusters en de verdere uitbouw van campings, parkings en standen.

Ook de inspanningen van de festivalorganisatie om de buurtbewoners beter bij het festival te betrekken en een permanente buurtwerking uit te bouwen, worden goed onthaald. Tijdens de festivalperiode zal er bovendien een nieuw buurtloket worden geopend waar inwoners rechtstreeks hun opmerkingen en suggesties kunnen melden.

Nieuwe zoekzones voor campings en parkings
Bij de herlokalisatie van parkings en campings kunnen de clusters best over de drie verkeersassen worden ingericht. Dit is goed voor de mobiliteit (doorstroming van het verkeer) en betekent ook een billijke spreiding van de last. Zo worden de campings en parkings ook over deze drie verkeersassen verspreid en blijven de Rotselaarse verenigingen maximaal betrokken. Bij de ontwikkeling van nieuwe clusters moet er natuurlijk nauwgezet op worden toegezien dat de draagkracht van de buurt niet wordt overschreden. CD&V vraagt dat er telkens een buffer wordt ingericht tussen de nieuwe cluster en mogelijke woonzones. Dit zal de mogelijke overlast voor omwonenden al sterk verminderen.

Het Masterplan stelt voor om een deel van camping C3, dat gelegen is tussen de Demerbroekstraat en het Hoogland, herlokaliseren. Dit gebied ligt echter niet in VEN-zone en moet dus behouden blijven.

Een eventuele tijdelijke brugconstructie over de Dijle (ter hoogte van de bushalte Dijlekant) mag enkel, door gebruikers van het openbaar vervoer, worden gebruikt als in- en uitgang tot de campings in de B-cluster. Deze kampeerders kunnen via de de Provinciebaan dan rechtstreeks het festivalterrein bereiken. Dit zal het gebruik van de Dijlekant door festivalgangers voor een groot stuk ontlasten.

Wanneer, binnen de zoekzone CC, een nieuwe cluster zou worden ontwikkeld, vraagt CD&V dat ook de nodige initiatieven worden genomen om de festivalgangers langs de dijk van de Dijle naar het festivalterrein te leiden. Zo blijft de rust in Werchter-centrum ook in de toekomst gegarandeerd.

Daarnaast wordt gevraagd om de site Sportoase ‘De Toren’ op de kaarten van het Masterplan op te nemen als zoekzone voor de realisatie van een mobilhomecamping en –parking.

Landbouw maximaal betrekken
De zoekzones voor de herlokalisatie van campings en parkings zijn ruim opgevat. In de praktijk zullen de nieuwe clusters steeds een stuk kleiner zijn in omvang. Omdat vele zoekzones in landbouwgebied zijn gelegen, vraagt CD&V Rotselaar dat er ook een vertegenwoordiger van de landbouwers in de kernwerkgroep van het Masterplan wordt opgenomen. Bij de herlokalisatie van parkings en campings zal er, binnen de afgebakende clusters, steeds voorrang moeten worden gegeven aan gras- en weideland zodat de akkerbouw zoveel mogelijk wordt gevrijwaard. Daarnaast kan ook de uitbreiding van zoekzone B worden onderzocht. Dit creëert een bijkomende ontsluiting met de Provinciebaan en zorgt dat de akkerbouw naast de Dijle zoveel mogelijk blijft gegarandeerd.

Openbaar vervoer versterken
CD&V vraagt dat, bij de uitvoering van het Masterplan, er steeds een mobiliteitsstudie gebeurt vooraleer nieuwe clusters in gebruik worden genomen. Deze mobiliteitsstudie onderzoekt de impact van de festivalgangers en verzekert de doorgang van hulpdiensten en bewoners. In samenwerking met de openbare vervoersorganisaties en het mobiliteitsstudiebureau dienen ook de routes van de Lijnbussen te worden geëvalueerd om de overlast voor omwonenden te beperken en toch een goede doorstroming van de bussen te garanderen.

Landschapspark: nieuwe tuin voor alle inwoners en bezoekers
Het landschapspark wordt momenteel door de festivalorganisatie aangelegd. Het grote park, met mooie wandel- en fietspaden, zal een unieke groene oase zijn in het centrum van Werchter. CD&V dringt erop aan dat het landschapspark maximaal wordt opengesteld voor inwoners en bezoekers. Een toegankelijkheids- reglement zal daarvoor de nodige garanties geven.

De gemeente Rotselaar en lokale verenigingen zullen ook activiteiten en klein- schalige evenementen kunnen organiseren op het landschapspark. Een gebruiksreglement moet, in samenwerking met de gemeente Rotselaar en haar adviesraden, worden opgesteld.

Daarnaast vraagt CD&V dat de Herashekken rond het festivalterrein zo snel mogelijk vervangen worden. Het landschapspark kan, voor de veiligheid van de bezoekers, langs de straatkant alleen worden omheind door een nieuwe, mooie afscheiding die past in het groene karakter van dit domein. De andere delen van het landschapspark moeten zoveel mogelijk door een natuurlijke buffer (bomen, hagen, …) worden omringd.

Lees alles over het ontwerp van Masterplan Rock Werchter: http://www.rotselaar.be/masterplanrw